Blog

Jacht kan sluitstuk zijn van effectief natuurbeheer

De jagersvereniging heeft deze dag goed laten zien dat het voor het herstel van

onze weidevogels nodig is om te kijken naar agrarische beheersmaatregelen

en voldoende voedsel voor jonge vogels. Daar hoort ook effectief beheer van

roofdieren bij. Als jacht een onderdeel is van zo’n bredere aanpak, is het een

effectief sluitstuk van goed natuurbeheer’ Lees hier het verslag:

werkbezoek D66 Nationaal Landschap Arkemheen

 

Code Rood: natuur ook in het regeerakkoord! #coderoodvoornatuur

Vandaag luiden natuurorganisaties de noodklok over onze natuur. Terecht!

Recent zijn er verschillende studies verschenen over de teruggang van onze biodiversiteit. Zo neemt het aantal insecten sterk af, waardoor jonge vogels te weinig te eten hebben. Geen wonder dat het slecht gaat met de weidevogels!

Om beter inzicht te krijgen in de teruggang van biodiversiteit, heeft D66, samen met GroenLinks en de ChristenUnie een hoorzitting georganiseerd waar Nederlandse topwetenschappers zijn uitgenodigd.

Ook heeft D66 ervoor gezorgd dat in het regeerakkoord voor het eerst in jaren weer extra geld is voor natuur. Hiervoor is onder meer de verhoging van het provinciefonds bedoeld.

Daarnaast is er 250 miljoen voor natuur en waterkwaliteit. Het rijk is verantwoordelijk voor natuur in de grote wateren. Dit geld kan worden ingezet voor zaken als het Groene Hart, het kustpact en de Marker Wadden.

Van belang is dat daarover nu afspraken worden gemaakt tussen de provincies en het rijk. D66 gaat er vanuit de kamer op toezien dat de Europese natuurdoelen zoals afgesproken in het regeerakkoord worden gehaald!

 

Ook groen voor natuur en landbouw!

Ik ben heel tevreden over dit groenste akkoord ooit, omdat ook de landbouw meegaat in de ambitieuze klimaatopgave. De natuur gaat hiervan profiteren doordat we ook in de buurt van natuurgebieden en in veenweidegebieden boeren zullen stimuleren om aan agrarisch natuurbeheer te doen – dit doen we door inzet van extra gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Daarnaast zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven genieten van onze Nationale Parken. Er komt er een Autoriteit voor de Waddenzee om ervoor te zorgen dat de natuur in dit gebied beter kan worden beschermd. Voor natuur en waterkwaliteit komt 250 miljoen beschikbaar, dat we kunnen inzetten voor het Groene Hart, het Kustpact en biodiversiteit. Daarnaast gaat er behoorlijk wat extra geld naar de provincies dat ze aan natuur zullen besteden. We gaan namelijk met hen afspraken maken over het dichterbij brengen van de Europese doelen voor natuur en water. Tot slot pakken we de problemen in de intensieve veehouderij gericht aan met een behoorlijk bedrag van 200 miljoen. Dit bedrag komt ten goede aan onze gezondheid en de natuur.

Wat ik mooi vind is de Nederlandse inzet ten aanzien van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: we gaan af van inkomensondersteuning en inzetten op innovatie en duurzaamheid! Op nationaal niveau staat het gesprek over de toekomst van onze voedselproductie de agenda, waarbij kringlooplandbouw verder wordt uitgewerkt. Dit zie ik echt als een grote kans op vernieuwing, waarbij we onze dieren slimmer gaan voeren en onze bodem weer gezond gaan maken! Voor jonge boeren komt een fonds van 75 miljoen Euro om innovatie te stimuleren! Tot slot wordt samenwerking in de sector gestimuleerd doordat zij afspraken die ze maken voor iedereen in de sector kunnen laten gelden, zodat ze zelf ook stappen richting verduurzaming kunnen zetten.

Dierenwelzijn is voor ons een prioriteit. We gaan ervoor zorgen dat de regels voor dierenwelzijn beter worden gehandhaafd. De NVWA krijgt hiervoor extra geld. Daarnaast ben ik blij met het tegengaan van illegale handel in puppies en het tegengaan van de illegale import van dieren. Tot slot pakken we stalbranden aan en gaan we kijken hoe we het transport van dieren kunnen beperken.