T.C. de Groot e.a., River Floodplains and Policy: A European Approach, CML report 69, Centrum voor Milieukunde, Leiden 1990, -84 p.

T.C. de Groot en R.J.M. Havinga, Natuurontwikkeling in Uiterwaar­den, in: Platvorm, Ministe­rie van LNV, Den Haag 1990.

  1. de Vries en T.C. de Groot, Parlementaire enquêtes in de jaren tachtig, in: Beleid en Maat­schappij, jaargang XVIII, 1991-1.

A.J.G.M. Bekke en J. de Vries (red), Tussen Politiek en Klanten­kring: Een onderzoek naar het functioneren van de Algemene In­spectie Dienst, Rijks­universiteit Leiden/ Twijnstra Gudde, Leiden 1991.

T.C. de Groot, Tussen Compromis en Controleur: een bureaupo­litie­ke analyse van de uitvoe­ring van het Ge­meenschappelijk Visse­rij­beleid, (doctoraalscriptie), Lei­den 1991.

A.J.G.M. Bekke en J. de Vries (red), Onderzoek naar de positione­ring van uitvoeringsta­ken van het Ministerie van Landbouw, Na­tuurbeheer en Visserij, Twijnstra Gudde, Amers­foort 1992.

  1. Rosenthal, H.G. Geveke, T.C. de Groot en J. de Vries, Bureau­politics and Bureaupo­litism: A Reappraisal, EGPA, Pisa september 1992, paper -32 p.

T.C. de Groot, Institutions and Decision Making in the European Union, Europe­an Institute of Public Administration (EIPA)/Centre for European Studies (CES), Sofia 25 januari 1994, lecture -15p.

T.C. de Groot, Introduction to the European Union, Seminar on Europe­an Competition Policy, European Institute of Public Admi­nistration (EIPA)/Centre for European Studies (CES), Sofia 18 April 1994, lecture -10 p.

T.C. de Groot en S. Pellegrom, The functioning of civil servants in the European Union: decision making in the twilight zone, Confe­rence Public Administration in Europe, Den Haag, 1994, paper -24 p.

T.C. de Groot, De bananenstrijd: raadsbesluitvorming in de ‘Euro­pese Repu­bliek,’ in: Paul ’t Hart, Max Metselaar en Bertjan Ver­beek, Publieke Besluitvor­ming, VUGA Den Haag 1995, pp. 273-306.

  1. de Vries en T.C. de Groot, Europa en de Nederlandse Land­bouw: een cultu­reel-institutionele verklaring van veranderingen in de landbouwbe­leidsgemeen­schap, in: Paul ’t Hart, Max Metse­laar en Bertjan Verbeek, Publieke Besluitvor­ming, VUGA Den Haag 1995, pp. 307-324.

T.C. de Groot, Het tweede plan-Mansholt: De tragiek van een land­bouwcommissaris, in: Spil, Kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland, nr 135-136, 1994, pp. 22-25.

  1. van den Eeden en T.C. de Groot, Bestuurlijke problemen in vogelvlucht: De problema­tiek van bestuurders in het landelijk gebied, mededeling 562, LEI-DLO, Den Haag 1996, -72 p.
  1. Overbeek en T.C. de Groot, Het Groene Hart, in: De Landeige­naar, september 1996.

T.C. de Groot, Fietsen of vernieuwen? De projecten plattelandsver­nieuwing in evaluatie, mededeling 586, LEI-DLO, Den Haag 1997, -113 p.

T.C. de Groot, Landbouwbeleid en Internationalisatie in: J. Bijman, Ontwikkelingen en Dilemma’s in het Landbouwbeleid tot 2015, NRLO, 1997.

Tjeerd de Groot and Hans Hillebrand, The missing links in explaining rural development, Paper for the 48th EAAE Seminar Rural Restructuring Within Developed Economies, Dyon, 20-21 March 1997, paper -16 p.

T.C. de Groot, Dertien is een boerendozijn: Onderhandelingen in de Raad van Ministers van Landbouw over Hervormingen van het Europese Landbouwbeleid, Delft, 1997. -233p. Dissertatie.

Rob van der Heijden, Tjeerd de Groot en Rieuwert Kok, Moderne sturing in het oude land: dilemma’s van gebiedsgericht beleid in Friesland, Werkgroep Maatschappelijke Sturing, subgroep Ruimtelijke Ordening, Den Haag, 1997, paper, – 26 p.

T.C. de Groot, De OESO en het streven naar duurzame landbouw, in: Spil, Kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw, landschap, natuur, milieu en leven in het landelijk gebied, nr. 159-160, 1999, pp. 37-39.

T.C. de Groot en S.B.M. Princen, Weg van Europa? Het Nederlandse openbaar bestuur in de Europese Unie, inleiding bij Themanummer Europa, Bestuurskunde, Jaargang 13, september 2004, nummer 6.

Marc Vanheukelen, Tjeerd de Groot, Sidney Anthonio en Gerrit Meester, Budgettaire kaders: in: Gerrit Meester, Arie Oskam, Huib Silvis: EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen: van politiek naar praktijk, WU Academic Publishers, 2005, pp. 61-78.

Tjeerd de Groot, Ländliche Räume in einer städtischen Kultur – zur niederländische Strategie in der Förderperiode 2007 – 2013, in: Agrarsoziale Gesellschaft e.V, Ländliche Räume zwischen Lissanbon-Strategie und Metropolregionen, Heft 147, Göttingen 2006, pp. 64-80

Tjeerd de Groot en Roald Lapperre, Hervormen langs de gestegen graad van zelfvoorziening, in: Liber Amoricum Gerrit Meester, in: Henk Massink, Huib Silvis (Red.) Rond de Scheidslijn tussen landbouweconomie en landbouwpolitiek, Wageningen Academis Publishers, Wageningen, 2009, pp.135-148

Gerrit Meester, Tjeerd de Groot and Dirk Strijker, Milestones in the Common Agricultural Policy, in: Walter Luchetti (ed), The History of The European Common Agricutural Policy, Academia Europea Agricultura et Agroindustria,2003, pp.263-314 (geheel vernieuwde druk, 2013)